Aftagerpanel

I henhold til bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner fik Syddansk Musikkonservatorium med udgangen af 2009 sit første aftagerpanel.

Aftagerpanelet er sammensat så det dækker samtlige SDMKs uddannelsesområder. Panelets medlemmer fungerer som rådgivere i forhold til udvikling og forbedring af institutionens uddannelsestilbud - ikke mindst i relation til de krav musikbranchen og den musikpædagogiske verden stiller til dimittenderne.

Se mere om aftagerpaneler på Kulturministeriets hjemmeside!

 

Af bekendtgørelsens § 2 fremgår, at ”aftagerpanelets opgave er at rådgive rektor om uddannelsernes kvalitet og relevans samt om udvikling af nye og eksisterende uddannelser og udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Rektor skal drøfte alle væsentlige spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling med aftagerpanelet”, der på sin side både kan afgive udtalelse og stille forslag om sådanne spørgsmål. Panelets anbefalinger og SDMKs opfølgning herpå skal indgå i SDMKs årlige rapportering til ministeriet.

Medlemmerne af aftagerpanelet repræsenterer aftagerne af SDMKs dimittender og udpeges på grundlag af deres personlige egenskaber samt deres erfaring med og viden om det relevante arbejdsmarked. Kulturministeren udpeger formanden, mens de øvrige medlemmer for en periode på fire år udpeges af rektor og formanden i fællesskab efter drøftelse med ministeriet. Formanden for panelet deltager i skolerådets møder i de tilfælde, hvor rådets drøftelser vedrører overordnede spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling.