Marc Bernstein: "Everybody comes from somewhere"

 

I "Everybody comes from somewhere" undersøges samspillet mellem storytelling og musik og den synergi der udspringer heraf, med henblik på at udvikle metoder til at opsøge, forstå, føle og formidle sit ophav gennem musikken.

Formålet er dels at udvikle en personligt relevant platform for den enkelte kunstners skabende arbejde, og dels at eksperimentere med koncertformer, der giver både kunstnere og publikum mulighed for at forholde sig følelsesmæssigt til deres egne fortællinger og dele dem med andre. Musik handler ikke kun om kunstneren, men i høj grad også om de fortællinger der leves og opleves af publikum, og hvordan disse relaterer sig til musikken.

Omdrejningspunktet for projektet vil være fortællinger med afsæt i kunstnerens og publikums slægtshistorie og musikkens evne til at adressere de hertil knyttede følelser på tværs af tid, rum og kulturelle tilhørsforhold. Det er således musikkens evne til at formidle især de grundlæggende følelser på tværs af kulturer og, måske endnu vigtigere, også musikkens evne til at vække disse og mere komplekse følelser i mennesker, der indtager en central rolle i projektet. Både i researchfasen, hvor kunstneren afdækker sin egen fortælling og identificerer de følelser der knytter sig hertil, i kompositionsfasen, hvor kunstneren skal forholde sig til hvilke følelser der skal formidles og hvordan det bedst gøres, og i koncertsituationen, hvor publikum genkender, forholder sig til og for nogles vedkommende føler de følelser der formidles gennem musikken. Gennem musikken opsøges og aktiveres de emotionelle fællesnævnere der ligger uden for sprogets rækkevidde og er genkendelige på tværs af menneskers personlige fortællinger, hvorved det bliver dem muligt at spejle sig i og i nogle tilfælde føle hinandens fortællinger. Målet er at kunstnere og til dels også publikum opnår en dybere forståelse af hvem de selv er, og som følge heraf også får en større forståelse af hvem deres medmennesker er.

Projektet er på nuværende tidspunkt i iterativ dialog mellem dets indledende researchdel, der både omfatter research omkring Bernsteinslægtens historie, afdækning af kunstnerisk praksis og kunstnerisk udviklingsvirksomhed med relevans for projektet, samt nedslag i forskning omkring samspillet mellem musik og følelser, og en udviklingsfase der omfatter kunstneriske eksperimenter i form af kompositionsarbejde og workshops herom, baseret på den viden der indsamles omkring projektets genstandsfelt.

Projektet er finansieret gennem en bevilling fra Kulturministeriets pulje til KUV.