Optagelseskrav - bachelor

Generelt om hovedfagsprøverne

Varighed: Hvor intet andet er anført er hovedfagsprøvens samlede varighed inkl. votering 30 minutter

Bedømmelse: der gives 3 særskilte karakterer efter 7-trins-skalaen

Prøve:

A: Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer

B: Tilstillet opgave

c: Prima vista

Prøven er kun bestået, hvis den optagelsessøgende mindst har opnået 02 i hver af de 3 discipliner

 

Klassisk hovedfag

Guitar

  1. Samtlige skalaer i to oktaver.
  2. 1 selvvalgt opgave fra renæssance eller barok af sværhedsgrad som f.eks. J.S. Bach: ”Præludium i d-mol”, BWV 999 eller L. Milan: ”6 pavaner”. 
  3. 1 selvvalgt opgave fra den klassiske eller romantiske periode af sværhedsgrad som f.eks. F. Sor: ”Menuetter” F. Tárrega: ”Estudio en forma de minueto” eller M. Giuliani: ”Rondo, C-dur” fra Sonatine, op. 71, nr. 1. 
  4. 1 selvvalgt opgave fra det 20. årh. af sværhedsgrad som f.eks. fra H. Villa - Lobos:” Preludes” eller Vagn Holmboe: ”5 Intermezzi” 
  5. En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
  6. Prima vista - spil af en lettere komposition noteret i G-nøgle som fx F. Sor: ”Etuder, Op. 60” nr. 12. 

Hørelære og Teori som almene fag

Indhold

Prøven består af en kollektiv skriftlig del omfattende både hørelære og teori, samt en individuel mundtlig prøve i hørelære.

SKRIFTLIG PRØVE I HØRELÆRE OG TEORI:

Varighed: ca. 2½ time

Formål
Prøven består af tre dele: Første del er en auditiv prøve, som består i at løse en række lytteopgaver. Efter en kort pause følger anden del, som er en diktat- og korrektionsprøve, hvor det forespillede skal sammenholdes med det noterede. Tredje del er en visuel prøve, hvor en række nodelæsnings- og harmoniseringsopgaver skal løses.

Opgaverne i alle prøvens tre dele spænder i sværhedsgrad fra det forholdsvis enkle til det mere komplicerede. Enkelte af opgaverne vil du måske finde vanskelige at løse; hvis det er tilfældet, skal du ikke lade dig påvirke, men blot gå videre og koncentrere dig om den næste opgave. Formålet med prøven er nemlig at afdække, hvor langt din høreevne, din orienteringsevne og din musikalske viden og kunnen rækker.

Prøven kan aflægges på dansk, engelsk eller tysk.


Bedømmelse
Prøven bedømmes med én karakter efter 7-trinsskalaen.


Bedømmelseskriterier
Ved bedømmelse af prøven inddeles den i 5 afsnit:

A1 Auditiv prøve: opgave 1-6 og 10-11
A2 Auditiv prøve: opgave 7-9
D Diktat/korrektionsprøve: opgave 1-7
V1 Visuel prøve: opgave 1-10
V2 Visuel prøve: opgave 11-13

Der gives karakter for hvert af de 5 afsnit. Den samlede karakter udregnes som et gennemsnit af alle delkarakterer. Det er en forudsætning for at bestå prøven at enten a) alle 5 afsnit bestås hver for sig eller b) min. 4 delprøver bestås og det samlede karaktergennemsnit er min. 4.

Indholdet af hørelære/teori-prøven


Auditiv prøve:

bestemmelse af stilperioder (eks. renæssance, barok, romantik)
bestemmelse af kompositionsbesætninger (eks. kammermusik, solokoncert)
bestemmelse af tonalitetstyper (eks. dur/mol, modal)
bestemmelse af taktarter (eks. 2-delt, 3-delt)
bestemmelse af satstyper (eks. homofon sats, polyfon sats)
bestemmelse af formopbygning (eks. AA, AABA)
bestemmelse af instrumenter (eks. obo, fagot, bratsch)
bestemmelse af tre- og firklange (eks. dur/mol/formindsket/forstørret, septimakkorder, kvartstabel, clusters)
bestemmelse af akkordtyper i musikalske sammenhænge
bestemmelse af intervaller
bestemmelse af toneart ud fra opgivet begyndelsestone
notation af basstemme og bestemmelse af funktioner i 4-stemmig koral med opgivet sopranstemme

Diktat- og korrektionsprøve:
korrektion af forespillet melodiforløb
notation af forespillet melodi, hvor rytmen er opgivet på forhånd
notation af rytmen i en forespillet melodi, hvor tonerne er opgivet på forhånd
notation af overstemme i et flerstemmigt nodebillede
korrektion af et flerstemmigt nodebillede sammenholdt med en forespillet sats

Visuel prøve:

bestemmelse af akkorder ud fra partiturudsnit incl. C-nøgler og transponerende instrumenter
bestemmelse af stilperiode ud fra partiturudsnit
bestemmelse af tonalitetstyper ud fra nodeeksempler
bestemmelse af modulerende melodiforløb ud fra nodeeksempler
bestemmelse af satstyper ud fra nodeeksempler
bestemmelse af formopbygning ud fra nodeeksempler
bestemmelse af akkordtyper
bestemmelse af intervaller
nedskrivning af de første 10 toner i overtonerækken ud fra given grundtone
lokalisering af fejl i 4-stemmig koralsats
notation af mellemstemmer i 4-stemmig koralsats
harmonisk analyse af homofon sats


Den auditive prøve varer ca. 40 minutter, diktat- og korrektionsprøven ca. 30 minutter og den visuelle prøve 60 minutter. Der bliver 10 minutters pause mellem de enkelte prøver.

Download
Her kan du downloade et eksempel på optagelsesprøven:

Som pdf:
Auditiv.pdf
Diktat.pdf
Visuel.pdf
Facit.pdf

Som mp3:
Auditiv Opgave 1a og 1b.mp3
Auditiv Opgave 2.mp3
Auditiv Opgave 3.mp3
Auditiv Opgave 4.mp3
Auditiv Opgave 5.mp3
Auditiv Opgave 6.mp3
Auditiv Opgave 7a og 7b.mp3
Auditiv Opgave 8.mp3
Auditiv Opgave 9a og 9b.mp3
Auditiv Opgave 10.mp3
Auditiv Opgave 11.mp3

Diktat Opgave 1a.mp3
Diktat Opgave 1b.mp3
Diktat Opgave 2.mp3
Diktat Opgave 3.mp3
Diktat Opgave 4.mp3
Diktat Opgave 5.mp3
Diktat Opgave 6.mp3
Diktat Opgave 7.mp3

Mundtlig prøve i hørelære

Den mundtlige prøve er vejledende, og har en varighed af ca. 10 min.
Prøvens formål er at belyse den optagelsessøgendes standpunkt med henblik på at give et yderligere grundlag for den bedst mulige holdsammensætning.

Indhold

Høreprøve:

- Forespillede intervaller og treklange (grundform og omvendinger) eftersynges og bestemmes
- Kortere melodiske fraser imiteres. Tonekøn og taktart bestemmes
- Kortere rytmiske fraser imiteres. Taktart bestemmes

Prima vista-sang:
- Sang fra bladet af melodier i dur og mol i stigende sværhedsgrad

Rytmelæsning:
- Prima vista udførelse af rytmeeksempler noterede på én linie, sagt på frit valgte stavelser med pulsmarkering eller taktering. Taktarterne kan være: 2/4, 3/4 eller 4/4; 3/8 og 4/8; 6/8 (med punkteret fjerdedel som tælletid)