12 Musicians from another Place, part 2

Thommy Andersson, KUV (2020)

"12 Musicians from Another Place" undersøger hvordan en dybere indsigt i musikeres kulturelle og musikalske diversitet kan gøres til grundlag for en ny indgangsvinkel for komponisten til den kompositoriske proces. Med afsæt i 12 musikeres miljømæssige diversitet og kulturelle baggrund formuleres og afprøves strategiske modeller for udviklingen af transparente genreneutra le værker og samarbejder gennem dialogiske kunstneriske eksperimenter. 

12 Musicians from another Place, part 2

I projektets første del søgte Thommy Andersson, gennem dialogiske og musikalske møder med 12 musikere fra forskellige lande, at kortlægge kunstneriske, kulturelle og musikalske ligheder og forskelle med henblik på at lade disse udgøre afsættet for at komponere musik ud fra deres personlige udtryk. 
Diversitet har været det centrale begreb i valget af musikere til projektet, hvorfor der er lige dele mænd og kvinder, der bor og virker i mange forskellige kulturer, religioner, økonomier og musikmiljøer, og har udgangspunkt i forskellige musikalske genretraditioner, herunder folk, klassisk, jazz og opera. 

Til understøttelse af kortlægningen har Thommy Andersson udviklet og afprøvet en række musikalske øvelser og eksperimenter, der hjælper komponisten med at skabe sig et overblik over hvilke lyde og muligheder et orkester har. Gennem systematisk indsamling, via interviews og øvelser, af viden om de specifikke musikeres kulturelle baggrunde og deres foretrukne udtryksfelter (ampetus, rytmiske karakteristika, dynamik, harmonisk univers, sluttonepræferencer m.m.) udarbejdede Andersson et katalog (i projektet kaldet "The Tool Box"), der skal udgøre afsættet for skabelsen af musik som indeholder: 

1.    Miljømæssig forståelse; at komponere direkte til de mennesker der er blevet interviewet.
2.    Improvisatoriske/noterede/strategiske modeller i partiturform med afsæt i "The Tool Box".
3.    Instrumentering med ikke udforskede klangmuligheder.

En sådan proces betyder bl.a. at komponistens rolle redefineres fra traditionel, subjektiv og suveræn værkskaber til objektiv facilitator for forløsningen af et specifikt ensembles musikalske potentiale. Komponisten kan som metodisk greb flytte sig fra sit eget subjektive udgangspunkt til at tage et mere objektivt udgangspunkt i et overblik over de medvirkende musikeres udtryksfelt og "comfort zone". Facilitatorrollen går i høj grad ud på at oversætte den enkeltes musikers forforståelse (i projektet kommer de 12 musikere fra 12 forskellige geografiske og kulturelle traditioner) til modellerbart kunstnerisk materiale, der gør det muligt at forløse og kommunikere ensemblets potentiale til alle de deltagende. Kompositionerne er personspecifikke i udgangspunktet, men komponistens rolle bliver at sørge for at resultatet bliver et kunstnerisk validt og rigt facetteret fælles udtryk. 

Denne redefinering af komponistens rolle rejser følgende spørgsmål til nærmere undersøgelse: 

-    Hvad er komponistens mere præcise rolle som arbejdsleder? Der er behov for en afklaring omkring rollefordelingen i den kunstneriske proces i det (sam-)skabende arbejde.
-    Hvilke strategier kan man anvende for at udfordre og udvide et udtryksfelt, der tager udgangspunkt i musikernes fastlagte præferencer?
-    Hvordan kan komponisten sikre, at man ved den anvendte metode både kan tage udgangspunkt i erfaringerne og samtidigt skabe rum for at slippe erfaringerne?

Desuden peger undersøgelsen fra projektets første del på behovet for en udvikling af:

1.    en videreudvikling af "The Tool Box" og de bagvedliggende øvelser, så den i endnu højere grad, ud fra forskellige parametre, kan gøre de enkelte musikeres kunstneriske og personlige kulturbårne værdier rammeskabende for processen.
2.    en mere simpel og præcis notation, samt den menneskelige dialog i skabelsen af musik.
3.    en dybere kvalitativ systematisering af metodens dialog mellem musikere og komponist

Projektet omfatter således to overordnede faser, der vil påvirke hinanden indbyrdes, nemlig en kompositionsproces, hvor Thommy Andersson på baggrund af det indsamlede materiale, og en videre analyse heraf, komponerer et genreneutralt værk til et ensemble bestående af de 12 interviewede musikere, og en koncertdel, hvor ensemblet mødes, indstuderer og opfører værket. 

Sideløbende med kompositionsprocessen dokumenterer Thommy Andersson sin egen oplevelse af og refleksioner omkring processen med henblik på at underkaste disse en grundig analyse, der skal diskutere og søge svar på ovenstående spørgsmål. De deltagende musikeres refleksioner omkring især proces og komponistrolle, herunder deres kulturbårne forventninger til komponistens rolle sat i forhold til projektets komponistrolle, dokumenteres i forbindelse med koncertdelen, hvor de er samlede i Danmark. Herudover analyseres den indsamlede viden og erfaringer løbende med særligt fokus på udviklingen af notation og systematisering af dialogen mellem musikere og komponist. Ved projektets slutning sorteres og samles den indsamlede dokumentation, med det formål at lade de centrale passager indgå i en videoproduktion, der formidler projektets væsentligste resultater. Videoproduktionen får karakter af en dokumentarfilm, der gøres tilgængelig online og kan indgå i præsentationer af projektet. Formidlingen af projektet omfatter endvidere audioblogs med omdrejningspunkt i Thommy Anderssons løbende refleksioner, præsentationer ved relevante nationale og internationale KUV-arrangementer, samt koncerter, hvor projektets kunstneriske resultat indtager hovedrollen. Endelig gøres de i projektet udviklede øvelser og den deraf udspringende "The Tool Box" også tilgængelige. 

 

Projektet er finansieret gennem en bevilling fra Kulturministeriets pulje til KUV. 

Hvem står bag?