Cirkulær kompositionsmetode - kreative strategier i et åbent og multitemporalt udtryk

Tomasz Dabrowski, KUV (2022)

I “Cirkulær kompositionsmetode - kreative strategier i et åbent og multitemporalt udtrykudvikles og undersøges metodiske tilgange til at arbejde med konkrete musikalske strukturer i encirkulær og åben proces.

Cirkulær kompositionsmetode - kreative strategier i et åbent og multitemporalt udtryk

I samarbejde med Sven Dam Meinild, Richard Andersson og Peter Bruun undersøger og udfordrer komponist og trompetist Tomasz Dabrowski grænsefeltet mellem improvisation og komposition gennem skabelsen af et nyt sammenhængende værk. Omdrejningspunktet for den kreative proces er en cirkulær kompositionsmetode, der gør det muligt at skrive et værk, der i substans, sin form og sit udtryk inkorporerer en kollektiv og samtalebaseret skriveproces.

Uden at tage højde for instrumentspecifikke behov skriver Tomasz Dabrowski og Sven Dam Meinild 10 celler, der muliggør brugen af et bredt temporalt perspektiv, dvs. brugen af flere tempi samtidig, individuelle temposkift, perifere rytmer, åndedræt etc. Cellerne vil i høj grad tage form af musikalske strukturer som tonelængder, intervaller, tonerækker. Dernæst undersøges dette grundmateriale i samarbejde med Richard Andersson og Peter Bruun med henblik på at fortolke det på en instrumentspecifik måde. Gennem en vekselvirkning mellem samtaler, indbyrdes interviews og indstudering af de 10 celler, sætter de fire musikere fokus på hvordan den musikalske information fra cellerne skaber nye spørgsmål og hvilke valg de hver især træffer i processen. I projektet fokuseres der primært på det multitemporale som udgangspunkt for musikalske strukturer, men i den heraf udspringende refleksion og formidling vil der også indgå mere almene strategier for at arbejde med musikalske strukturer, såsom tempi, intervaller, tonerækker etc. i en cirkulær og åben kompositionsproces.

Med udgangspunkt i samtalerne og den deraf udspringende indstudering af musikken opstår nye kombinationer af det fælles materiale, der således undersøges og udvides. Disse nye grupperinger af celler sammensættes til en større, men stadig åben form. Herefter reflekterer musikerne over processen gennem gruppesamtaler med henblik på at identificere bevægelserne af information fra komponist til musiker og musiker til komponist. Her er det særligt overførslen af den information der ligger i de komponerede strukturer til det instrumentspecifikke og de enkelte musikeres individuelle fortolkningspraksis der er i fokus. Formålet hermed er at informere, kvalificere og videreudvikle de komponerede strukturer og den åbne form. Herved afdækkes forskellige sammenhænge mellem den åbne form og det skrevne materiale og på baggrund heraf identificere og udvikle en eller flere metoder til at arbejde med samspillet mellem musikalsk indhold og form.