SDMK får positiv akkreditering

Danmarks Akkrediteringsråd har på et møde den 17. marts 2022 truffet afgørelse om, at Syddansk Musikkonservatorium tildeles en positiv institutionsakkreditering. Det betyder, at konservatoriet lever op til en række internationale standarder for kvalitetssikring af videregående uddannelse.

Positiv akkreditering

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen ud fra en helhedsvurdering på grundlag af de kriterier, som fremgår af "Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet" , retningslinjerne i ”Vejledning om institutionsakkreditering – for videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet” af 1. april 2014 og Akkrediteringsrådets notat af 15. marts 2018 om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer.

 

SDMK udtaler:

"Vores organisation har i de seneste år arbejdet målrettet frem mod en positiv institutionsakkreditering. Det har været en stor opgave, som studerende, medarbejdere og ledelse har haft et fremragende samarbejde om at få til at lykkes. Vi er meget stolte af, at en uvildig instans nu bekræfter os i, at vores uddannelser og måden vi organiserer dem på har en kvalitet, der på alle parametre lever op til internationale standarder", siger rektor Claus Skjold Larsen.

"Akkrediteringen er en anerkendelse af at vores kvalitetssikringssystem er velbeskrevet og veldokumenteret og også fungerer i praksis. Det har vi nu akkrediteringsinstitutionens blåstempling af", siger Anne Stokkendal-Linde som er ansvarlig for Syddansk Musikkonservatoriums kvalitetssikring.

Akkrediteringsrådet udtaler:

"Syddansk Musikkonservatorium har i akkrediteringsprocessen kunnet fremvise et kvalitetssystem, der passer godt til dem som en lille institution, og de er også gode til at få det til at leve i praksis. De enkelte uddannelsers kvalitet og relevans vurderes op imod fastlagte mål, som dækker arbejdet med at sikre videngrundlag, indhold, tilrettelæggelse og relevans. Systemet fremstår velbeskrevet og solidt forankret i organisationen og i ledelsesstrukturen. De har haft to fulde årsgennemløb med systemet, det er grundigt, og det har ført til relevante udviklingsinitiativer", siger Birthe Friis Mortensen, forperson for Akkrediteringsrådet

 

Fakta:

  • Det er Akkrediteringsrådet, der som fagligt uafhængig instans træffer afgørelse om akkreditering af landets uddannelsesinstitutioner. Rådet afgør, om institutionens kvalitetssikringssystem berettiger til positiv institutionsakkreditering, betinget positiv institutionsakkreditering eller afslag på institutionsakkreditering.
  • Akkrediteringsrapporterne giver faglige helhedsvurderinger af, om institutionen lever op til en række vedtagne europæiske standarder for relevans, vidensbasering, niveau, tilrettelæggelse og et velfungerende internt kvalitetssikringssystem.
  • Akkrediteringens varighed er maksimalt seks år. Herefter skal institutionen igennem en fornyet akkreditering.
  • Hele afgørelsen og akkrediteringsrapporten kan læses her:  https://akkrediteringsraadet.dk/wp-content/filer/afgoerelser/Afgoerelsesbrev_og_rapport_IA_SDMK.pdf
  • Informationsfolder om kvalitetssikring på SDMK