Mål og resultater

Ifølge 'Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv.' skal oplysninger om undervisning, uddannelser, skoler og uddannelsesinstitutioner være offentligt tilgængelige på Internettet, så borgerne enkelt og hurtigt kan vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler og institutioner. (Hele lovgrundlaget kan læses her)

På disse sider er det muligt at finde information om karaktergennemsnit, evalueringer, årsrapporter, rammeaftaler, mv. for Syddansk Musikkonservatorium.

Mission og vision

Mission
Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Endvidere skal SDMK udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for institutionens fagområder. Endelig har institutionen til opgave at fremme vores kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, samt at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for vores fagområder.

Vision 
Syddansk Musikkonservatorium udbyder praksisnære musikalske uddannelser i international klasse. Vi uddanner proaktive musikere, der kan og vil tage ansvar for egen karriere som udøvere, undervisere og kunstneriske entreprenører. SDMK positionerer sig som en reflekterende og nytænkende videninstitution, der involverer praksisfelt, undervisere og studerende i udviklingsvirksomheden. SDMK er en opsøgende kulturinstitution, der interagerer med omgivelserne og udgør et naturligt brændpunkt for lokale, regionale og nationale oplevelser med kunst.

 

Værdigrundlag

Studie- og arbejdsgrundlag

Vi vil kendes som en progressiv og målrettet uddannelsesinstitution, der uddanner kandidater som er rustet til at agere på et foranderligt kunstnerisk og pædagogisk arbejdsmarked – nationalt såvel som internationalt.

Vi ønsker et studiemiljø, hvor den studerende anspores til optimal faglig og personlig udvikling med henblik på at skabe sin egen profil i et mangefacetteret virke i musiklivet.

Vi mener at tydelighed, ordentlighed og konsekvens i alle henseender er en forudsætning for at løfte vores fælles opgave, og at involverende processer er det bedste udgangspunkt for en engageret indsats.

DERFOR

Forventer vi at vores studerende tager medansvar for egen uddannelse i kraft af en dedikeret studieindsats, med høj øveaktivitet.

Forudsætter vi at såvel studerende som undervisere, ud over at tilstræbe det højeste faglige niveau, også engagerer sig i aktiviteter, der er med til skabe et frugtbart læringsmiljø og institutionel sammenhængskraft.

SDMK’S VÆRDIER

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) vil udvikle sin institutionskultur på følgende grundlæggende værdier, der udfolder sig i både en handlingsorienteret fremadrettet dimension og en samlende rummelig dimension:
 
Refleksion, mod og handlekraft 

  • SDMK uddanner musikere som har både indsigt og udsyn og formår at omsætte refleksion til handling.
  • SDMK tør insistere på at høj faglig kunnen er det bærende fundament for et kunstnerisk udtryk.
  • SDMK forholder sig til sin samtid og mener, at et konservatorium med respekt for traditionen også skal redefinere, reagere og interagere.
  • På SDMK har vi som ledelse, personale og studerende mod til at stille krav til os selv og hinanden.

Mangfoldighed, rummelighed og sammenhængskraft

  • SDMK tilbyder helhedsprægede uddannelser, der er i stand til at sætte kunsten i spil i det omgivende samfund.
  • SDMK er bevidst om sit ansvar som højt værdsat og markant aktør i det kulturelle landskab.
  • SDMK indbyder til interaktion mellem fagligheder, hvor sparring og inspiration danner grobund for gensidig respekt og fælles udvikling.
  • SDMK er et rummeligt konservatorium, som vægter fællesskab på tværs.
  • SDMK insisterer på at hensynet til både den enkelte og de faglige fællesskaber kan lykkes, – og på at kommunikation mellem niveauerne er et fælles ansvar.

Rammeaftale

Syddansk Musikkonservatorium indgår aftaler med Kulturministeriet om udmøntningen af Finanslovsbevillingen. Aftalen hed tidligere 'resultatkontrakt'.  Aftalen gælder for fire år ad gangen. Den gældende rammeaftale kan læse ved at åbne pdf-filen nedenfor. 

Årsrapport

Kulturinisteriets statsinstitutioner skal årligt aflægge en årsrapport, som udgør det centrale dokument ifm. ministeriets resultatopfølgning. Rapporten udarbejdes i første kvartal og beskriver det forgangne års økonomiske og faglige resultater. Rapportens indhold diskuteres ved et årligt virksomhedsmøde, der ligeledes finder sted i første kvartal.

Kvalitetssikring

Syddansk Musikkonservatoriums kvalitetssikringssystem er den samlede betegnelse for SDMK’s bestræbelser på at skabe undervisning af højeste kvalitet og det bedst mulige kompetenceudviklende læringsmiljø for konservatoriets studerende. SDMK’s kvalitetssikringssystem skal gennem en koordineret og ledelsesforankret indsats medvirke til at realisere SDMK’s mission og vision som beskrevet i rammeaftalen.

SDMK's kvalitetssikringspolitik: Sikring og strategisk udvikling af uddannelseskvalitet

Evalueringer og undersøgelser

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

En undervisningsmiljøvurdering (UMV) er en vurdering af uddannelsesstedet, hvor man inddrager de studerendes opfattelse af undervisningsmiljøet.

Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle uddannelsessteder udarbejde en UMV mindst hvert tredje år.

UMV-rapport og handlingsplan ligger tilgængelige for studerende og medarbejdere på konservatoriet intranet.

ARBEJDSPLADSVURDERING

Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal lave en Arbejdspladsvurdering (APV). Formålet er at hjælpe virksomheden til at finde ud af om der er problemer med arbejdsmiljøet, hvor eventuelle problemer er, hvordan virksomheden løser problemerne, hvem, der har ansvaret for, at de bliver løst og hvornår der skal følges op.

APV rapport og handlingsplan ligger tilgængelige for medarbejdere og studerende på konservatoriets intranet.

UNDERSØGELSER

AFTAGERUNDERSØGELSER


DIMITTENDUNDERSØGELSER

Årgang 2007-2012

Spørgeskemaundersøgelse blandt konservatoriernes dimittender udført af Rambøll Management Consulting på vegne af Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (SMKS) og landets øvrige tre musikkonservatorier.
[Læs mere og download dimittendundersøgelse 2007-2012]

Årgang 2013-2016

Spørgeskemaundersøgelse blandt konservatoriernes og Filmskolens dimittender udført af Rambøll Management Consulting på vegne af Syddansk Musikkonservatorium (SDMK), landets øvrige tre konservatorier og Filmskolen.
[Læs mere og download dimittendundersøgelse 2013-2016] 

Tabeller og statistik

Tabeller fra Kulturstatistik fortæller om jobsituationen for dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet. Tabellerne redegør for udviklingen i disse dimittendernes beskæftigelse, ledighed og indkomst på det kunstneriske og kulturelle arbejdsmarked.

Arkiv