Mål og resultater

Ifølge 'Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv.' skal oplysninger om undervisning, uddannelser, skoler og uddannelsesinstitutioner være offentligt tilgængelige på Internettet, så borgerne enkelt og hurtigt kan vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler og institutioner. (Hele lovgrundlaget kan læses her)

På disse sider er det muligt at finde information om karaktergennemsnit, evalueringer, årsrapporter, rammeaftaler, mv. for Syddansk Musikkonservatorium.

Mission og vision

Mission
Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Endvidere skal SDMK udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for institutionens fagområder. Endelig har institutionen til opgave at fremme vores kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, samt at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for vores fagområder.

Vision 
Syddansk Musikkonservatorium udbyder praksisnære musikalske uddannelser i international klasse. Vi uddanner proaktive musikere, der kan og vil tage ansvar for egen karriere som udøvere, undervisere og kunstneriske entreprenører. SDMK positionerer sig som en reflekterende og nytænkende videninstitution, der involverer praksisfelt, undervisere og studerende i udviklingsvirksomheden. SDMK er en opsøgende kulturinstitution, der interagerer med omgivelserne og udgør et naturligt brændpunkt for lokale, regionale og nationale oplevelser med kunst.

 

Værdigrundlag

Studie- og arbejdsgrundlag

Vi vil kendes som en fremadskuede og reflekteret uddannelsesinstitution, der uddanner kandidater, som er rustet til at agere på et foranderligt kunstnerisk og pædagogisk arbejdsmarked – nationalt såvel som internationalt. Vi ønsker et studiemiljø, hvor hver enkelt studerende anspores til optimal faglig og personlig udvikling med henblik på at skabe en personlig profil som udgangspunkt for et mangefacetteret virke i musiklivet.

Vi mener, at tydelighed, ordentlighed og konsekvens i alle henseender er en forudsætning for at løfte vores fælles opgave, og at involverende processer er det bedste udgangspunkt for en engageret indsats.

På Syddansk Musikkonservatorium arbejder vi sammen om kunstneriske uddannelser og om at styrke musikken professionelt som kunstform og kulturelt felt. Derfor møder både studerende og medarbejdere velforberedte til undervisning, koncerter, møder, arrangementer og det daglige arbejde. God forberedelse er et udtryk for både faglig og kollegial respekt.

Derfor har vi følgende forventninger til dig

- som studerende:

 • Du tager medansvar for din egen uddannelse i kraft af en dedikeret studieindsats, høj øveaktivitet og nærværende fremmøde på din uddannelsesinstitution.
 • Du tilstræber det højeste faglige niveau og hjælper andre med at nå deres.
 • Du bidrager og engagerer dig i aktiviteter, der er med til skabe et frugtbart læringsmiljø, fællesskab og sammenhængskraft.
 • Du udviser rummelighed, respekt og empati – og agerer professionelt i alle henseender.

- som medarbejder:

 • Du er omhyggelig med og rettidig i løsningen af dine arbejdsopgaver.
 • Du vedligeholder, opdaterer og udvikler din faglighed i dialog med ledelsen.
 • Du deltager og bidrager til møder, seminarer og lignende.
 • Du er proaktiv i forhold til den gode kommunikation i forhold til både ledelse, kolleger og studerende.
 • Som underviser bidrager du til at udvide uddannelsernes videngrundlag gennem din viden fra kunstnerisk og/eller pædagogisk praksis og ved længerevarende ansættelser gennem kunstnerisk og/eller pædagogisk udviklingsvirksomhed.

SDMK’S VÆRDIER

Syddansk Musikkonservatoriums (SDMK) institutionskultur baseres på og udvikles løbende med afsæt i følgende grundlæggende værdier, der udfolder sig i både en handlingsorienteret fremadrettet dimension og en samlende rummelig dimension: 

Refleksion, mod og handlekraft

 • SDMK uddanner velinformerede musikere, som formår at omsætte refleksion til professionel handling.
 • SDMK insisterer på, at høj faglig kunnen er det bærende fundament for et kunstnerisk udtryk.
 • SDMK er et konservatorium, der både respekterer traditionen og tør udfordre den.
 • På SDMK har vi mod til at stille krav til os selv og hinanden.

Mangfoldighed, rummelighed og sammenhængskraft

 • SDMK tilbyder helhedsprægede uddannelser, der sætter kunsten i spil i det omgivende samfund.
 • SDMK initierer og imødekommer musikalske interaktioner med omverdenen, af såvel kunstnerisk som pædagogisk og social karakter.
 • SDMK indbyder til interaktion mellem fagligheder, hvor sparring og inspiration danner grobund for gensidig respekt og fælles udvikling.
 • SDMK er et rummeligt konservatorium, som vægter fællesskab på tværs.
 • SDMK insisterer på at hensynet til både den enkelte og de faglige fællesskaber kan lykkes – og på at kommunikation mellem niveauerne er et fælles ansvar.

Diversitetscharter

De kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet står bag en fælles erklæring om øget fokus på diversitet og inklusion. Baggrunden for den fælles erklæring er dels, at kunstskolerne ønsker fokus på lige adgang til og lige muligheder for videregående kunstnerisk uddannelse, og dels fordi kunstskolerne betragter diversitet som et kreativt og kvalitativt potentiale.

Læs mere!

Rammeaftale

Syddansk Musikkonservatorium indgår aftaler med Kulturministeriet om udmøntningen af Finanslovsbevillingen. Aftalen hed tidligere 'resultatkontrakt'.  Aftalen gælder for fire år ad gangen. Den gældende rammeaftale kan læse ved at åbne pdf-filen nedenfor. 

Årsrapport

Kulturinisteriets statsinstitutioner skal årligt aflægge en årsrapport, som udgør det centrale dokument ifm. ministeriets resultatopfølgning. Rapporten udarbejdes i første kvartal og beskriver det forgangne års økonomiske og faglige resultater. Rapportens indhold diskuteres ved et årligt virksomhedsmøde, der ligeledes finder sted i første kvartal.

Kvalitetssikring

Syddansk Musikkonservatoriums kvalitetssikringssystem er den samlede betegnelse for SDMK’s bestræbelser på at skabe undervisning af højeste kvalitet og det bedst mulige kompetenceudviklende læringsmiljø for konservatoriets studerende. SDMK’s kvalitetssikringssystem skal gennem en koordineret og ledelsesforankret indsats medvirke til at realisere SDMK’s mission og vision som beskrevet i rammeaftalen.

SDMK's kvalitetssikringspolitik: Sikring og strategisk udvikling af uddannelseskvalitet

Kvalitetssikring på SDMK - Den komprimerede version

Evalueringer og undersøgelser

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

En undervisningsmiljøvurdering (UMV) er en vurdering af uddannelsesstedet, hvor man inddrager de studerendes opfattelse af undervisningsmiljøet.

Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle uddannelsessteder udarbejde en UMV mindst hvert tredje år.

UMV-rapport og handlingsplan ligger tilgængelige for studerende og medarbejdere på konservatoriet intranet.

ARBEJDSPLADSVURDERING

Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal lave en Arbejdspladsvurdering (APV). Formålet er at hjælpe virksomheden til at finde ud af om der er problemer med arbejdsmiljøet, hvor eventuelle problemer er, hvordan virksomheden løser problemerne, hvem, der har ansvaret for, at de bliver løst og hvornår der skal følges op.

APV rapport og handlingsplan ligger tilgængelige for medarbejdere og studerende på konservatoriets intranet.

UNDERSØGELSER

AFTAGERUNDERSØGELSER


DIMITTENDUNDERSØGELSER

Årgang 2007-2012

Spørgeskemaundersøgelse blandt konservatoriernes dimittender udført af Rambøll Management Consulting på vegne af Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (SMKS) og landets øvrige tre musikkonservatorier.
[Læs mere og download dimittendundersøgelse 2007-2012]

Årgang 2013-2016

Spørgeskemaundersøgelse blandt konservatoriernes og Filmskolens dimittender udført af Rambøll Management Consulting på vegne af Syddansk Musikkonservatorium (SDMK), landets øvrige tre konservatorier og Filmskolen.
[Læs mere og download dimittendundersøgelse 2013-2016] 

Årgang 2017-2021

Spørgeskemaundersøgelse blandt konservatoriernes dimittender udført af Rambøll Management Consulting på vegne af Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM).
[Læs mere og download dimittendundersøgelse 2017-2021] 

Tabeller og statistik

Tabeller fra Kulturstatistik fortæller om jobsituationen for dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet. Tabellerne redegør for udviklingen i disse dimittendernes beskæftigelse, ledighed og indkomst på det kunstneriske og kulturelle arbejdsmarked.

Arkiv