Generelt om hovedfagsprøven

Varighed: Hvor intet andet er anført er hovedfagsprøvens samlede varighed inkl. votering ca. 45 minutter

Bedømmelse: der gives 3 særskilte karakterer efter 7-trins-skalaen

Prøve:

A: Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer
B: Tilstillet opgave
C: Prima vista

Prøven er kun bestået, hvis den optagelsessøgende mindst har opnået 02 i hver af de 3 discipliner.

Orgel

1. En selvvalgt opgave
Sværhedsgrad som: 

 • Buxtehude: Præludium, fuga og ciacona C-dur, BuxWV 137.
 • J. G. Walther: Koncert efter Vivaldi, LV 133
 • J.S. Bach: Præludium og fuga C-dur, BWV 545.
 • F. Mendelssohn: Sonate c-mol.
 • C. Franck: Prélude, fugue et variation.
 • Jean Langlais: Incantation pour un jour Saint, eller Fantaisie eller Thème et variations fra Hommage à Frescobaldi

Optagelsesprogrammet kan evt. udvælges og sammensættes af flere enkeltstående satser med en samlet spilletid på 12-15 minutter.

Man er meget velkommen til at kontakte en af konservatoriets orgellærere med henblik på at tilrettelægge sit optagelsesprogram.

2. En liste på 5 mindre værker fra forskellige stilperioder (f.eks. koral med forsiret c.f., enklere triosats).
Et af stykkerne må gerne være skrevet af den optagelsessøgende.Censorerne vælger 1 stykke, som meddeles den optagelsessøgende 3 uger inden optagelsesprøven.

3. En indstuderet koral med pedal fra Den danske Koralbog spilles med eget forspil og udføres som
a) koralspil (1 manual + pedal)
b) melodispil (2 manualer + pedal)

4. En tilstillet opgave, som afsendes 14 dage før optagelsesprøven.
Sværhedsgrad som Franz Tunder: Præludium i g (Bechmann 2), Buxtehude: Ein feste Burg, BuxWV 184 eller J.S. Bach: Præludium og fuga c-mol, BWV 533.

5. Prima vista-spil:
En orgelkomposition uden pedal samt en lettere koral med pedal.

6. Prima vista-harmonisering:
Den optagelsessøgende får en 2-perioders koralmelodi, den første periode med 4-st. harmonisering, den anden kun med melodi, som på stedet harmoniseres (med pedal).

For hovedfaget orgel kræves endvidere :

En skriftlig prøve i teori:

 • Udarbejdelse af en koral på fire perioder.
 • Til løsning af opgaven gives 2 timer med klaver til rådighed.

Hørelære, teori og klaver

Hørelære/teori

Prøven består af en kollektiv skriftlig del omfattende både hørelære og teori samt en individuel mundtlig prøve i hørelære.

Skriftlig prøve

Varighed: ca. 2½ time

Formål
Prøven består af tre dele: Første del er en auditiv prøve, som består i at løse en række lytteopgaver. Efter en kort pause følger anden del, som er en diktat- og korrektionsprøve, hvor det forespillede skal sammenholdes med det noterede. Tredje del er en visuel prøve, hvor en række nodelæsnings- og harmoniseringsopgaver skal løses.

Opgaverne i alle prøvens tre dele spænder i sværhedsgrad fra det forholdsvis enkle til det mere komplicerede. Enkelte af opgaverne vil du måske finde vanskelige at løse; hvis det er tilfældet, skal du ikke lade dig påvirke, men blot gå videre og koncentrere dig om den næste opgave. Formålet med prøven er nemlig at afdække, hvor langt din høreevne, din orienteringsevne og din musikalske viden og kunnen rækker.

Prøven kan aflægges på dansk, engelsk eller tysk.

Bedømmelse
Den skriftlige og den mundtlige prøve bedømmes med én samlet karakter efter 7-trinsskalaen.

Bedømmelseskriterier
Ved bedømmelse af den skriftlige prøve inddeles den i 5 afsnit:

 • A1 Auditiv prøve: opgave 1-6 og 10-11
 • A2 Auditiv prøve: opgave 7-9
 • D Diktat/korrektionsprøve: opgave 1-7
 • V1 Visuel prøve: opgave 1-10
 • V2 Visuel prøve: opgave 11-13

Der gives karakter for hvert af de 5 afsnit. Sammen med karakteren i den mundtlige prøve 
udregnes én samlet karakter som et gennemsnit af alle 6 delkarakterer. Det er en forudsætning for at bestå prøven at enten a) alle 6 delprøver bestås hver for sig eller b) min. 5 delprøver bestås og det samlede karaktergennemsnit er min. 4.

Indholdet af den skriftlige hørelære/teori-prøve

Auditiv prøve:

 • bestemmelse af stilperioder (eks. renæssance, barok, romantik)
 • bestemmelse af kompositionsbesætninger (eks. kammermusik, solokoncert)
 • bestemmelse af tonalitetstyper (eks. dur/mol, modal)
 • bestemmelse af taktarter (eks. 2-delt, 3-delt)
 • bestemmelse af satstyper (eks. homofon sats, polyfon sats)
 • bestemmelse af formopbygning (eks. AA, AABA)
 • bestemmelse af instrumenter (eks. obo, fagot, bratsch)
 • bestemmelse af tre- og firklange (eks. dur/mol/formindsket/forstørret, septimakkorder, kvartstabel, clusters)
 • bestemmelse af akkordtyper i musikalske sammenhænge
 • bestemmelse af intervaller
 • bestemmelse af toneart ud fra opgivet begyndelsestone
 • notation af basstemme og bestemmelse af funktioner i 4-stemmig koral med opgivet sopranstemme


Diktat- og korrektionsprøve:

 • korrektion af forespillet melodiforløb
 • notation af forespillet melodi, hvor rytmen er opgivet på forhånd
 • notation af rytmen i en forespillet melodi, hvor tonerne er opgivet på forhånd
 • notation af overstemme i et flerstemmigt nodebillede
 • korrektion af et flerstemmigt nodebillede sammenholdt med en forespillet sats


Visuel prøve:

 • bestemmelse af akkorder ud fra partiturudsnit incl. C-nøgler og transponerende instrumenter
 • bestemmelse af stilperiode ud fra partiturudsnit
 • bestemmelse af tonalitetstyper ud fra nodeeksempler
 • bestemmelse af modulerende melodiforløb ud fra nodeeksempler
 • bestemmelse af satstyper ud fra nodeeksempler
 • bestemmelse af formopbygning ud fra nodeeksempler
 • bestemmelse af akkordtyper
 • bestemmelse af intervaller
 • nedskrivning af de første 10 toner i overtonerækken ud fra given grundtone
 • lokalisering af fejl i 4-stemmig koralsats
 • notation af mellemstemmer i 4-stemmig koralsats
 • harmonisk analyse af homofon sats

Den auditive prøve varer ca. 40 minutter, diktat- og korrektionsprøven ca. 30 minutter og den visuelle prøve 60 minutter. Der bliver 10 minutters pause mellem de enkelte prøver.

Download
Her kan du downloade et eksempel på optagelsesprøven:

Som pdf:

Som mp3:


Mundtlig prøve 

Varighed: 15-20 min.

Indholdet af den mundtlige hørelæreprøve

Høreprøve:

- Kortere melodiske fraser eftersynges. Tonekøn bestemmes
- Forespillede akkorder eftersynges brudt (spontant, uden bestemmelse af akkordtype)
- Et harmonisk forløb i form af en udvidet kadence forespilles, og bassen eftersynges
- Kortere rytmiske fraser efterklappes. Taktart bestemmes

Prima vista-sang:
- Sang fra bladet af melodier i dur og mol i stigende sværhedsgrad, herunder en enkel akkompagneret sang/lied
- Intervaller inden for en oktav synges opadgående ud fra en given tone

Rytmelæsning:
- Prima vista udførelse af rytmeeksempler noterede på én linie, sagt på frit valgte stavelser med ledsagende pulsmarkering eller taktering. Taktarterne kan være: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 4/8 og 6/8


Klaver som alment fag

Gælder ikke for hovedinstrument klaver, guitar, accordeon og harmonika

 • 1 - 2 klaverstykker af sværhedsgrad som f.eks.:
  • En allegro-sats af en sonatine af F. Kuhlau eller M. Clementi
  • J.S. Bach: 2-stemmig invention
  • Béla Bartók: Rumænske julesange
  • Oscar Peterson: Jazz Exercises, bd. 2
   Hvis der kun spilles ét sådant klaverstykke fremføres endvidere en selvvalgt becifret sang/melodi af en sværhedsgrad som en højskolesang eller tilsvarende.
    
 • Indstuderet 4-stemmig koral (fra en skandinavisk koralbog eller en Bachkoral). 
 • Kadencer med op til 4 fortegn (3 beliggenheder) samt dur - og molskalaer med op til 4 fortegn spillet med begge hænder over 2 oktaver (alle typer mol kan forekomme)
 • Prima vista (kan være klaversats eller becifringsspil med melodi og akkompagnement)