Optagelseskrav - solist

Studerende med særlige solistiske evner har efter aflagt kandidateksamen eller tilsvarende kvalifikationer mulighed for at søge optagelse i konservatoriets 2-årige solistuddannelse. 

Adgangskrav

Adgangskravet er en bestået kandidatuddannelse fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium eller tilsvarende kvalifikationer, samt

  • Projektbeskrivelse 
  • Praktisk prøve 
  • Samtale 

PROJEKTBESKRIVELSE

Sammen med ansøgningen fremsender ansøgeren en projektbeskrivelse indeholdende følgende elementer:

  • Redegørelse for det kunstnerisk projekt (udgør ca. 1 normalside)
  • Plan for disponering af studietiden inkl. en plan for halvårlige offentlige fremførelser
  • Skitse til debutkoncertens form og indhold
  • For klassiske ansøgere endvidere angivelse af repertoire, der vil blive indstuderet under uddannelsen

Praktisk prøve

Den praktiske prøve omfatter et selvvalgt program (varighed: 35-40 minutters effektiv spilletid) og afsluttes med en samtale, hvor ansøgeren dels uddyber sin motivation til at søge optagelse på solistuddannelsen og dels fremlægger førnævnte projektbeskrivelse.

Prøven bedømmes af et censorpanel bestående af en gennemgående ekstern censor beskikket af Kulturministeriet, en intern fagcensor samt rektor eller dennes stedfortræder.

Der lægges vægt på, at repertoiret afspejler ansøgerens særlige kunstneriske talent, tekniske kunnen og solistiske potentiale. Der lægges desuden vægt på en vis stilistisk bredde udvalgt med fornemmelse for ansøgerens formåen.

Der gives karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala.

Gebyr

Ansøgere, der søges optagelse på en solistuddannelse ved Syddansk Musikkonservatorium, skal betale et ansøgningsgebyr. Dette gebyr skal indbetales samtidig med tilmeldingen. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven. Se mere på sådan søger du.