Generelt

Der aflægges optagelsesprøve i 2 specialer (A og B) samt almene fag.

Specialer

Speciale A: Grundlæggende Musikpædagogik 

1. Pædagogisk prøve

Ansøgeren viser med en frit valgt opgave en pædagogisk situation á 10 – 15 minutters varighed med et hold børn, unge eller voksne.

Der vil især blive lagt vægt på den pædagogiske formidling af opgaven. Ved prøven kan anvendes ansøgerens eget hold eller et tilstillet hold. 

2. Sang:

En eller to frit valgte sange (hvoraf mindst én skal være på dansk fra Højskolesangbogen) – der synges udenad og uden akkompagnement. Der synges mindst 3 vers af hver sang.

Udover en vurdering af det tekniske niveau vil der blive lagt vægt på den optagelsessøgendes evne til at formidle det tekstlige indhold. 

Prøverne afsluttes med en kort samtale hvor ansøgeren får lejlighed til at redegøre for sin musikalske og pædagogiske baggrund, for sine motiver til at søge ind på konservatoriet samt for sit syn på musikpædagogiske mål og midler

Speciale B: Selvvalgt speciale

Der kan vælges mellem:

 • Instrument
 • Sang
 • Korledelse
 • Komposition/arrangement
 • Børnekorledelse
 • Hørelærepædagogik
 • Sammenspilsledelse

Instrument/sang

1. Der spilles selvvalgte numre af tilsammen 10-15 minutters varighed med egen gruppe. Gruppen må gerne repræsentere forskellig rytmisk karakter/ fornemmelse og varierede tempi - dog er dette ikke et krav. I prøven skal indgå improvisation. Hold/gruppe skal medbringes. Konservatoriet kan evt. formidle kontakt. Hvis dette ønskes skal konservatoriet kontaktes. 

2. Den optagelsessøgende prøves solo i prima vista-spil/sang af en specifikt udskrevet nodestemme. 

3. Der prøves desuden i imitation på instrument/sang af 1-2 takters forespillede figurer. 

4. Klaver, keyboard, guitar, bas og vibrafon prøves i prima vista becifrings spil. 
Prøvens varighed 10-15 min

Rytmisk Korledelse

1. Pædagogisk prøve :
Ansøgeren skal med et af konservatoriet tilstillet- eller eget kor forestå en korprøve af 20 minutters varighed.
Ansøgeren vælger selv kortype: lige stemmer (pigekor/damekor/herrekor) eller blandet kor (SAB eller SATB).
Prøven bør indeholde mindst 2 eksempler på følgende type korarbejde:

a) Indstudering på gehør af en énstemmig sang. Her lægges vægt på, at indstuderingen så vidt muligt foregår flydende med fast/konstant puls- og periodefornemmelse. Der må udleveres tekst-ark. 

b) Indstudering af en 2, 4 eller 8 takters 4-/5-stemmig sekvens (f.eks. m. bas-figur, ostinater, riffs, parallel-sang, mund-percussion) over en gængs akkordfølge (vamp, II-V-I, I-IV7 eller lign.) 

c) Flerstemmig rytmisk korsats - nyindstudering med tilstillet- eller egen gruppe.

d) Flerstemmig rytmisk korsats - færdigindstuderet med egen gruppe. 

e) Eksempel på et opvarmningsprogram af kortere varighed. 

2. Klaver: 
I korprøve forløbet dokumenterer ansøgeren sit kendskab til klaveret ved partiturspil og/eller becifringsspil og/eller akkompagnement.

Prøvens varighed 40 min.

Rytmisk komposition/Arrangement

1. Den optagelsessøgende sender sammen med sin ansøgning et repræsentativt udsnit af sine arrangementer/ kompositioner.
2. En samtale om disse værker. Ved samtalen har den optagelsessøgende medbragt et værk, som fremlægges med analytiske eller historiske perspektiver. Værket meddeles konservatoriet i forbindelse med ansøgningen.

Børnekorledelse

1. Pædagogisk prøve:
Ansøgeren skal med et af konservatoriet tilstillet- eller eget børnekor forestå en korprøve af 20 minutters varighed.
Prøven bør indeholde mindst 2 eksempler på følgende type korarbejde:
a) Indstudering af en énstemmig sang evt. suppleret med bevægelse eller dans.
b) Indstudering af en enkel kanon.
c) Indstudering af 2-st. sats (f.eks. melodi med overstemme).
d) Flerstemmig korsats - færdigindstuderet med egen gruppe.
e) Øvelse med korpædagogisk sigte (f.eks. præcision, klang, intonation, dynamik, karakter, puls/rytme, flerstemmighed m.v.)
f) Eksempel på et opvarmningsprogram af kortere varighed. Ansøgeren må medbringe akkompagnetør

2. Klaver: 
I korprøve forløbet dokumenterer ansøgeren sit kendskab til klaveret ved partiturspil og/eller becifringsspil og/eller akkompagnement.

Hørelærepædagogik 

1. Pædagogisk prøve:
Ansøgeren viser en pædagogisk situation à 10 - 15 minutters varighed med et hold tilstillet af konservatoriet. Opgaven udleveres en uge før prøven. Opgaven er af flg. karakter: Auditiv indstudering af en kanon med ledsagende rytmemønster (f.eks. klap/stamp, trommerytme el. lign.). Der vil især blive lagt vægt på den pædagogiske formidling af opgaven.
2. Sang med akkompagnement (prima vista).
Vanskelighedsgrad som f.eks. Brahms Volkslieder. Ansøgeren skal ikke selv spille akkompagnementet.
3. Klaver (prima vista).
En to-stemmig prima vista opgave noteret i g- og f-nøgle spilles.

Sammenspilsledelse 

1. Pædagogisk prøve:
Ansøgeren instruerer en medbragt gruppe i en selvvalgt opgave inden for sammenspil. Varighed max 15 min. Hvis ansøgeren ønsker det, kan gruppen tilstilles af konservatoriet.
2. Samtale
Prøven afsluttes med en kort samtale, hvorunder ansøgerens musikalske og pædagogiske baggrund kan belyses.

 

Almene fag

Prøve i hørelære/klaver/sang

Prøven omfatter:

 1. mundtlig hørelære
 2. rytmisk imitation
 3. secunda vista klaver (forberedelsestid: 30 min)
 4. et forud-indstuderet klaverstykke, varighed 2 minutter
 5. sang til eget akkompagnement, varighed 2 minutter

Varighed: Max. 30 min inkl. votering
Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen i hver af de tre discipliner: hørelære, klaver og sang
Bedømmes af:
2 interne fagcensorer

Prøve i teori

En kollektiv skriftlig prøve i teori og notationsfærdigheder
Varighed: 90 min
Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.
Bedømmes af 2 interne fagcensorer

Se eksempler på optagelsesprøverne her: