Adgangsgivende uddannelser

 • Bachelor i den pågældende uddannelse eller tilsvarende fra andet dansk eller udenlandsk musikkonservatorium
 • Bachelor (i musik) eller tilsvarende fra en højere videregående uddannelsesinstitution
 • Professionsbachelor (i musik) eller tilsvarende fra en videregående uddannelsesinstitution

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven falder i 2 dele:

A. BROBYGNING/GRUNDLÆGGENDE MUSIKPÆDAGOGIK

 • Ved prøven demonstrerer ansøgeren med eget hold sin undervisnings-færdighed i Grundlæggende Musikpædagogik. 
 • Undervisningssituationen skal have karakter af og varighed som en normal lektion (ca. 45 minutter) og skal indeholde et udvalg af fagets discipliner (se studieordningen). 
 • I en efterfølgende samtale (ca. 20 minutters varighed) redegør ansøgeren dels for undervisningens forløb, dels for sine tanker vedr. faget Brobygning,

B. SELVVALGT SPECIALE

Der kan vælges mellem følgende specialer:


1. INSTRUMENT/SANG

Ansøgeren fremfører ca. 25 minutters selvvalgt musik. 

Programmet skal både indeholde solospil og sammenspil, og mindst et af stykkerne skal være en traditionel dansk dansemelodi. Ved prøven lægges vægt på musikalsk udtryk og bredde, sikker rytmefornemmelse samt teknisk kunnen.


2. BALMUSIKER

 • Ansøgeren fremfører ca. 25 minutters selvvalgt musik. 
 • Ansøger spiller et varieret balprogram i folkemusikalsk stil efter eget valg. Ansøger spiller til et medbragt – eller af konservatoriet tilstillet – dansepublikum på mindst 6 personer. Programmet skal indeholde både solospil og sammenspil, og mindst et af numrene skal være en traditionel dansk dansemelodi.
 • Ved prøven lægges vægt på musikalsk udtryk og bredde, sikker rytmefornemmelse, stilkendskab, teknisk kunnen, kontakt med danserne samt formidling af danseinstruktioner af en vis stil- og niveaumæssig bredde.

Supplerende prøve for ”balmusiker”(15-20 min):

a) Prima vista spil af en til lejligheden konstrueret melodi til pardans, som ansøger solistisk umiddelbart derefter spiller til dans.
b) Tilstillet opgave som udleveres 30 min før prøvens start. Indhold: melodi i nodeoplæg samt dansebeskrivelse / tekstligt oplæg, som skal videreformidles til danserne og afprøves i praksis med ansøger som ansvarlig for musikken dertil, enten solistisk eller sammenspil
c) Gehørsspil. Ansøger prøves i efterspilning af en til lejligheden konstrueret melodi, som umiddelbart efter indlæringen skal fungere til dans. Med tilstillet akkompagnatør.


3. KORLEDELSE (folkemusik-kor)

1. Pædagogisk prøve

Ved optagelsesprøven demonstreres indstudering af et vokalensemble på mellem-/videregående niveau, bestående af minimum 12 sangere og mindst 4-stemmigt. En selvvalgt del af prøven skal udføres pr gehør, enten a), b) eller c) eller dele heraf.

Indhold

a) Selvvalgt koncertstykke, hvor det musikalske udtryk er i fokus.
b) Detaljearbejde (f.eks. frasering, dynamik, klang, groove) på allerede indstuderet musik, forskelligt i udtryk og stil fra koncertstykket.
c) Tilstillet opgave til nyindstudering (med en uges forberedelse).

Der afsættes i alt 45 minutter til a) + b) + c)

Senest 2 uger før dato for prøven, indsender den optagelsessøgende sine overvejelser vedrørende planlægning og indhold. Kopi af materialet (noder, tekst m.v.) der anvendes ved prøven skal vedlægges som bilag (pdf).

2. Klaver og sang. Indhold

 • Selvvalgt folkevise til eget akkompagnement på klaver.
 • Selvvalgt klaverstykke (uden sang).
 • Prima vista: Becifringsakkompagnement, nodespil og sang.

Opgaven udleveres 45 minutter før prøven. 


4. KOMPOSITION/ARRANGEMENT

Specialefaget bestå af tre dele:
1. komposition
2. arrangement
3. fortolkning af traditionelt arkivmateriale

1) komposition: 

Til kompositionsdelen afleverer ansøgeren 5 gennemarbejdede kompositioner. Kompositionerne skal have en vis tyngde samt en stilistisk, genre- og besætningsmæssig spredning. Der skal være tale om egne værker. Min. 3 afleveres som partitur.

2) arrangement: 

Ansøgeren aflægger en prøve i en given arrangementstype.
Ansøgeren får et opgivet grundmateriale i nodeform og afleverer i løbet af 24 timer sit arrangement. Det vil blive betragtet som en ekstra fordel, hvis arrangementet senest inden for en uge efter prøven tillige eksisterer i en lyd-realiseret form. 

3) fortolkning af traditionelt arkivmateriale:

Ansøgeren får et opgivet grundmateriale i lydform og og afleverer i løbet af 24 timer sin fortolkning, som afleveres som partitur. Ansøgeren kan frit bearbejde, arrangere samt komponere videre på grundmaterialet.


5. SAMMENSPILSLEDELSE

Ved prøven demonstrerer ansøgeren sin færdighed i sammenspilsledelse ved at lede én eller to instrumentalgrupper. Grupperne skal være egen/egne.  

Ansøgeren har følgende muligheder: 
1) 2 selvvalgte opgaver udført med egen/egne gruppe(r).
2) En selvvalgt opgave udført med egen gruppe og en tilstillet opgave udført med egen gruppe. 

Det bør tilstræbes at de 2 opgaver er forskellige i stil og karakter. 

Varighed: 60 min.