Generelt

Der aflægges optagelsesprøve i 2 specialer (A og B) samt almene fag.

Specialer

SPECIALE A: GRUNDLÆGGENDE MUSIKPÆDAGOGIK

PÆDAGOGISK PRØVE:

Ansøgeren viser med en frit valgt opgave en pædagogisk situation á 10 – 15 minutters varighed med et hold børn, unge eller voksne. 
Der vil især blive lagt vægt på den pædagogiske formidling af opgaven. Ved prøven kan anvendes ansøgerens eget hold eller et tilstillet hold.

SANG:

En eller to frit valgte sange (hvoraf mindst én skal være på dansk fra Højskolesangbogen) – der synges udenad og uden akkompagnement. Der synges mindst 3 vers af hver sang. 
Ud over en vurdering af det tekniske niveau vil der blive lagt vægt på den optagelsessøgendes evne til at formidle det tekstlige indhold.

Prøverne afsluttes med en kort samtale hvor ansøgeren får lejlighed til at redegøre for sin musikalske og pædagogiske baggrund, for sine motiver til at søge ind på konservatoriet samt for sit syn på musikpædagogiske mål og midler

SPECIALE B: SELVVALGT SPECIALE

 • Der kan vælges mellem:
 • Instrument / Sang
 • Balmusik
 • Korledelse
 • Komposition/arrangement
 • Sammenspilsledelse

INSTRUMENT/SANG

Ansøger spiller et varieret program efter eget valg. Programmet skal både indeholde solospil og sammenspil, og mindst et af stykkerne skal være en traditionel dansk dansemelodi. Ved prøven lægges vægt på musikalsk udtryk og bredde, sikker rytmefornemmelse samt teknisk kunnen.
Varighed 10 min.

Supplerende prøve for ”Instrument/sang”

 1. Gehørspil: Ansøger prøves i efterspilning /- syngning af en til lejligheden konstrueret melodi.
  Varighed ca. 5 minutter
 2. Stemmespil: Ansøger viser evnen til at improvisere ved at lægge en stemme til den forespillede melodi. Såfremt hovedinstrumentet er bas eller trommer/slagtøj akkompagneres der til melodien.
  Varighed ca. 5 minutter
 3. Prima vista spil/sang af kortere melodi

BALMUSIKER

Ansøger spiller et varieret balprogram i folkemusikalsk stil efter eget valg. Ansøger spiller til et medbragt – eller af konservatoriet tilstillet – dansepublikum på mindst 6 personer. Programmet skal indeholde både solospil og sammenspil, og mindst et af numrene skal være en traditionel dansk dansemelodi. Ved prøven lægges vægt på musikalsk udtryk og bredde, formidling af korte danseinstruktioner, sikker rytmefornemmelse, stilkendskab samt teknisk kunnen. Varighed: 15 min.

Supplerende prøve for ” Balmusiker”. (Varighed: 10-15 min)

 1. Prima vista spil af kort melodi, som ansøger solistisk umiddelbart derefter spiller til dans.
 2. Kort danseinstruktion. Ansøger får til prima vista-opgaven en enkel dansebeskrivelse / tekstligt oplæg, som skal videreformidles til dansepublikummet.
 3. Gehørsspil. Ansøger prøves i efterspilning af en til lejligheden konstrueret melodi, som umiddelbart efter indlæringen skal fungere til dans. Med tilstillet akkompagnatør.

KORLEDELSE (FOLKEMUSIK-KOR)

1. Pædagogisk prøve :
Ansøgeren skal med et af konservatoriet tilstillet - eller eget kor forestå en korprøve af 20 minutters varighed. Mindst et af de værker der arbejdes med skal være af folkemusikalsk karakter.
Ansøgeren vælger selv kortype: lige stemmer (pigekor/damekor/herrekor) eller blandet kor (SAB eller SATB). 
Prøven bør indeholde mindst 2 eksempler på følgende type korarbejde:

a) Indstudering på gehør af kort tostemmig sang. Her lægges vægt på, at indstuderingen så vidt muligt foregår flydende med fast/konstant puls- og periodefornemmelse. Der må udleveres tekst-ark.
b) Indstudering af en 2, 4 eller 8 takters 4-/5-stemmig sekvens (f.eks. m. bas-figur, ostinater, riffs, parallel-sang, mund-percussion) over en gængs akkordfølge (vamp, II-V-I, I-IV7 eller lign.)
c) Flerstemmig korsats – nyindstudering.
d) Flerstemmig korsats - færdigindstuderet med egen gruppe.
e) Eksempel på et opvarmningsprogram af kortere varighed. 

2. Klaver: 
I korprøveforløbet dokumenterer ansøgeren sit kendskab til klaveret ved partiturspil og/eller becifringsspil og/eller akkompagnement.

KOMPOSITION/ARRANGEMENT – (FOLKEMUSIK)

1.Ansøger sender sammen med sin ansøgning et repræsentativt udsnit af sine arrangementer/kompositioner (3-5 værker) med en kort kommentar for hvert værk. Mindst et af værkerne skal være en traditionel dansk melodi. (Der vedlægges 3 kopier af materiale på skrift og i lydform – materialet vil ikke blive returneret).

2. En samtale om disse værker. Ved samtalen medbringer ansøger desuden yderligere et værk (hvis indspillet: max 5 min), som fremlægges med analytiske og/eller historiske perspektiver. Værket meddeles konservatoriet i forbindelse med ansøgningen.

3. Arrangering af værk med udgangspunkt i folkemusikalsk grundmateriale for 3 eller 4 instrumenter / stemmer. Ansøger har adgang til klaver under prøven. Prøvens længde: 4 timer

SAMMENSPILSLEDELSE – (FOLKEMUSIK)

1. Pædagogisk prøve:
Ansøgeren instruerer et medbragt - eller et af konservatoriet tilstillet hold på mindst fire personer i en selvvalgt opgave i folkemusikalsk stil inden for sammenspil, hvor ansøgeren viser brug af gehørsindstudering samt evt også brug af noder. 
Varighed 15 min.

2. Samtale
Prøven afsluttes med en kort samtale, hvorunder ansøgerens musikalske og pædagogiske baggrund kan belyses.

Almene fag

PRØVE I SANG, KLAVER SAMT MUNDTLIG HØRELÆRE/TEORI

(Der gives 15 minutters forberedelsestid til punkt 2. Prøvens samlede varighed: 45 min.)

Sang: En selvvalgt uakkompagneret dansk sang/vise synges udenad på dansk. Sangen skal være velegnet til fremførsel uden akkompagnement. Der lægges vægt på tekstfortolkning og musikalsk udtryk.

Klaver: En nedskreven node med melodi, becifring og baslinie spilles som:

 1. nodespil (melodi og bas)
 2. becifringsakkompagnement til censors melodispil/sang
 3. becifringsspil med melodi

Mundtlig test i hørelære/teori (hent eksempel på mundtlig hørelæreprøve):

 1. Eftersyngning og bestemmelse af 3-klange og 4-klange
 2. Auditiv analyse af kortere harmoniske forløb
 3. Melodisk imitation af 3-5 korte fraser, som imiteres sunget

Rytmisk imitation af 3-5 korte fraser, som imiteres med klap, mens en puls holdes i foden

Uakkompagneret prima vista sang af enklere opgave

Rytmelæsning, prima vista udførelse af eksempler på 1 liniet system

SKRIFTLIG TEST I HØRELÆRE:

(Varighed 75 min.)

 • Transskription af forespillet melodi
 • Intervalhøring inden for en oktav - opadgående, nedadgående og samtidigt klingende
 • 3 - klangshøring: dur, mol, forstørret, formindsket og sus i grundform og omvendinger
 • 4 - klangshøring: maj7, 7, m7, ø, (m7(b5)), o (dim.) i grundform og omvendinger

Hent eksempel på skriftlig hørelæreprøve

SKRIFTLIG TEST I TEORI:

(Varighed 90 min.)

 • Intervallæsning
 • Akkordlæsning (3 og 4 klange) samt notation efter becifring. Læses og noteres i både F- og G- nøgle.
 • Skalaer /toneartskendskab (alle modaliteter samt de tre mol typer). Noteres både i F - og G-nøgle
 • Harmonisk analyse af en kortere sats (becifring eller funktionsanalyse)
 • Harmonisering af en melodi
 • Udarbejdelse af stemme til melodi

Hent eksempel på skriftlig teoriprøve